nice inspirational quotes


હક્ક થી વાત થઈ શકતી હતી ત્યાં please આવી ગયું છે, અને આ શું??? સાચા સબંધો માં પણ sorry હોય છે???? ખબર જ નથી પડતી કે ફરજ માં thanks ક્યાંથી???? માત્ર ને માત્ર બધા ને જેન્ટલમેન જ દેખાવું છે, અને અગ્રેજી માં જ માસ્ટર થાવું છે… પણ શું એના માટે […]