હક્ક થી વાત થઈ શકતી હતી ત્યાં please આવી ગયું છે, અને આ શું??? સાચા સબંધો માં પણ sorry હોય છે???? ખબર જ નથી પડતી કે ફરજ માં thanks ક્યાંથી???? માત્ર ને માત્ર બધા ને જેન્ટલમેન જ દેખાવું છે, અને અગ્રેજી માં જ માસ્ટર થાવું છે… પણ શું એના માટે […]


खुले आसमाँ में जमीं की तलाश न कर, जी ले जिन्दगी, खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जायेगी अपने आप ही, दोस्त मुस्कराना सीख ले, वजह की तलाश न कर..!!

Nice Quotes/*Element auto scroller*/ function scroll_to_bottom(obj,speed){ //$('html, body').animate({scrollTop: $('html, body')[0].scrollHeight}); if(!obj){ obj = $('html, body'); } if(!speed){ speed = ''; } obj.animate({scrollTop: obj[0].scrollHeight},speed); } function scroll_to_top(obj,speed,top_margin){ //$('html, body').animate({scrollTop:0}); if(!obj){ obj = $('html, body'); } if(!speed){ speed = ''; } if(!top_margin){ top_margin = 0; } obj.animate({scrollTop:top_margin},speed); } usage $(document).ready(function(){ var obj = […]

Few useful js / jquery functions in day today life